Synonyms for technological novelty

Found 1 synonyms

№ 1
technological novelty
№ 2
technological innovation
technological novelty

Synonyms for novelty

newness (originality, freshness, innovation >>)
novelties

See all synonyms for novelty
Synonyms "technological novelty" in the picture
Synonyms technological novelty

Synonyms with "novelty"