Synonyms for novelty

Found 2 synonyms

newness (noun)

Synonyms:

originality, freshness, innovation.
novelties (noun)

More novelty synonyms

new thing, new feature, news,
Synonyms "novelty" in the picture
Synonyms novelty

Synonyms with "novelty"