Synonyms for wakening

Found 2 synonyms

№ 1
wakening
№ 2
awakening
№ 3
waking
Synonyms "wakening" in the picture
Synonyms wakening