Synonyms for vertebra

Found 2 synonyms

№ 1
vertebra
№ 2
spine
№ 3
backbone
Synonyms "vertebra" in the picture
Synonyms vertebra