Synonyms for veggie

Found 5 synonyms

№ 1
veggie
№ 2
vegetable
№ 3
legume
№ 4
vegetarian
№ 5
vegan
№ 6
vegetables
Synonyms "veggie" in the picture
Synonyms veggie