Synonyms for vegan

Found 2 synonyms

№ 1
vegan
№ 2
vegetarian
№ 3
veggie
Synonyms "vegan" in the picture
Synonyms vegan