Synonyms for tabloid

Found 3 synonyms

yellow press (noun)

Synonyms:

yellow journalism.
rag (noun)
lowbrow (noun)
Synonyms "tabloid" in the picture
Synonyms tabloid