Synonyms for shepherd

Found 2 synonyms

sheepherder (noun)

Synonyms:

sheepman, pastor, herder, herdsman, herd, cowherd, goatherd, stockman.
sheepdog (noun)

Synonyms:

sheep dog.

More shepherd synonyms

shepherdess, sheep,
Synonyms "shepherd" in the picture
Synonyms shepherd