Synonyms for servo

Found 3 synonyms

servomotor (noun)

Synonyms:

servo actuator.
servo system (noun)
servomechanism (noun)

More servo synonyms

servo-drive, servo drive, servo control, servo motor,
Synonyms "servo" in the picture
Synonyms servo

Synonyms with "servo"