Synonyms for satellite

Found 2 synonyms

artificial satellite (noun)

Synonyms:

orbiter, sattelite, sputnik.
moon (noun)

Synonyms:

companion.

More satellite synonyms

Sputnik,
Synonyms "satellite" in the picture
Synonyms satellite