Synonyms for sail

Found 3 synonyms

swim (noun)

Synonyms:

drift, glide, swimming.
boat (noun)

Synonyms:

ship, voyage, ride, canvas.
sailing boat (noun)

Synonyms:

sailing ship.

More sail synonyms

sailing, diving, sailboat, float,
Synonyms "sail" in the picture
Synonyms sail

Synonyms with "sail"