Synonyms for sacrilegious

Found 2 synonyms

blasphemous (adjective)
profane (verb)

More sacrilegious synonyms

sacrilege, blasphemy,
Synonyms "sacrilegious" in the picture
Synonyms sacrilegious