Synonyms for quadrilateral

Found 2 synonyms

quadrangle (noun)

Synonyms:

tetragon.
tetragonal (noun)

More quadrilateral synonyms

quadrangular, rectangle,
Synonyms "quadrilateral" in the picture
Synonyms quadrilateral