Synonyms for pita

Found 2 synonyms

№ 1
pita
№ 2
pitta
№ 3
bread
Synonyms "pita" in the picture
Synonyms pita