Synonyms for peasant

Found 4 synonyms

serf (noun)

Synonyms:

peasants.
villager (noun)

Synonyms:

farmer.
rustic (noun)

Synonyms:

country, redneck.
churl (noun)

More peasant synonyms

peasantry, countryman, village, guy,
Synonyms "peasant" in the picture
Synonyms peasant