Synonyms for overuse

Found 2 synonyms

overexploitation (noun)

Synonyms:

overutilization.
misuse (noun)

Synonyms:

abuse.

More overuse synonyms

overstay,
Synonyms "overuse" in the picture
Synonyms overuse