Synonyms for orogeny

Found 1 synonyms

№ 1
orogeny
№ 2
orogenesis
Synonyms "orogeny" in the picture
Synonyms orogeny