Synonyms for ornately

Found 1 synonyms

№ 1
ornately
№ 2
intricately
Synonyms "ornately" in the picture
Synonyms ornately