Synonyms for obelisk

Found 1 synonyms

№ 1
obelisk
№ 2
stele
Synonyms "obelisk" in the picture
Synonyms obelisk