Synonyms for neuralgia

Found 1 synonyms

№ 1
neuralgia
№ 2
dyspepsia
Synonyms "neuralgia" in the picture
Synonyms neuralgia