Synonyms for nepotism

Found 1 synonyms

№ 1
nepotism
№ 2
cronyism
Synonyms "nepotism" in the picture
Synonyms nepotism