Synonyms for misinterpretation

Found 2 synonyms

misunderstanding (noun)

Synonyms:

misapprehension, incomprehension.
misconstruction (noun)

Synonyms:

wrong interpretation, incorrect interpretation, erroneous interpretation.

More misinterpretation synonyms

interpretation, rendition, interpretive, interpret, misrepresentation, commentary,
Synonyms "misinterpretation" in the picture
Synonyms misinterpretation