Synonyms for malignity

Found 2 synonyms

maliciousness (noun)

Synonyms:

malevolence, malignancy, malignance, spitefulness, venom, spite, malice, rancour, animosity, rancor.
viciousness (noun)

Synonyms:

meanness, nastiness, hatefulness.
Synonyms "malignity" in the picture
Synonyms malignity