Synonyms for lagoon

Found 2 synonyms

laguna (noun)

Synonyms:

lagune.
sump (noun)

Synonyms:

clarifier, settling tank, sedimentation tank.

More lagoon synonyms

bay, pond, pool, sediment,
Synonyms "lagoon" in the picture
Synonyms lagoon