Synonyms for kolkhoz

Found 5 synonyms

№ 1
kolkhoz
№ 2
collective farm
№ 3
collective
№ 4
farm
№ 5
collective farmer
№ 6
farmer
Synonyms "kolkhoz" in the picture
Synonyms kolkhoz