Synonyms for kimono

Found 1 synonyms

№ 1
kimono
№ 2
robe
Synonyms "kimono" in the picture
Synonyms kimono