Synonyms for kidney

Found 2 synonyms

nephros (noun)
bud (noun)
Synonyms "kidney" in the picture
Synonyms kidney