Synonyms for khat

Found 3 synonyms

№ 1
khat
№ 2
qat
№ 3
kat
№ 4
cat
Synonyms "khat" in the picture
Synonyms khat