Synonyms for junkie

Found 2 synonyms

addict (noun)

Synonyms:

drug addict, fiend, druggie, druggy, drug user, stoner, hophead.
freak (noun)

Synonyms:

maniac.

More junkie synonyms

junky, heroin addict, drug,
Synonyms "junkie" in the picture
Synonyms junkie