Synonyms for idolatrous

Found 2 synonyms

№ 1
idolatrous
№ 2
idolatry
№ 3
idol
Synonyms "idolatrous" in the picture
Synonyms idolatrous