Synonyms for haberdashery

Found 2 synonyms

№ 1
haberdashery
№ 2
fancy goods
№ 3
leather
Synonyms "haberdashery" in the picture
Synonyms haberdashery