Synonyms for gazelle

Found 2 synonyms

springbok (noun)
chamois (noun)

Synonyms:

dorcas.

More gazelle synonyms

roe,
Synonyms "gazelle" in the picture
Synonyms gazelle