Synonyms for gazebo

Found 2 synonyms

№ 1
gazebo
№ 2
pergola
№ 3
pavilion
Synonyms "gazebo" in the picture
Synonyms gazebo