Synonyms for gantry

Found 2 synonyms

gantry crane (noun)

Synonyms:

portal crane.
portal (noun)

Synonyms:

platform.

More gantry synonyms

crane,
Synonyms "gantry" in the picture
Synonyms gantry