Synonyms for galoshes

Found 1 synonyms

№ 1
galoshes
№ 2
overshoes
Synonyms "galoshes" in the picture
Synonyms galoshes