Synonyms for floppy disk

Found 3 synonyms

№ 1
floppy disk
№ 2
floppy disc
№ 3
floppy
№ 4
floppy drive
floppy disk

Synonyms for disk

disc (record, platter, drive >>)
magnetic disk

See all synonyms for disk
Synonyms "floppy disk" in the picture
Synonyms floppy disk