Synonyms for excuse me

Found 5 synonyms

№ 1
excuse me
№ 2
pardon me
№ 3
forgive
№ 4
forgive me
№ 5
apologize
№ 6
pardon
excuse me

Synonyms for excuse

forgive
pardon (apology, plea, apologetic >>)
apologize
pretext (pretence, pretense, subterfuge >>)
justify
reason
alibi
beg off

See all synonyms for excuse
Synonyms "excuse me" in the picture
Synonyms excuse me

Synonyms with "excuse"

Synonyms with "me"