Synonyms for ebony

Found 2 synonyms

black (noun)

Synonyms:

ebon, jet black, pitch black, nigger, negro.
ebony tree (noun)

More ebony synonyms

ebonite,
Synonyms "ebony" in the picture
Synonyms ebony