Synonyms for caldron

Found 2 synonyms

№ 1
caldron
№ 2
boiler
№ 3
pot
Synonyms "caldron" in the picture
Synonyms caldron