Synonyms for buckshot

Found 1 synonyms

№ 1
buckshot
№ 2
shot
Synonyms "buckshot" in the picture
Synonyms buckshot