Synonyms for artery

Found 2 synonyms

arteria (noun)
thoroughfare (noun)

Synonyms:

route, highway, thruway.

More artery synonyms

carotid, railway,
Synonyms "artery" in the picture
Synonyms artery

Synonyms with "artery"