Synonyms for arboretum

Found 2 synonyms

botanical garden (noun)
tree nursery (noun)

Synonyms:

nursery.

More arboretum synonyms

dendrology,
Synonyms "arboretum" in the picture
Synonyms arboretum