Synonyms for apron

Found 4 synonyms

skirt (noun)

Synonyms:

pinafore, pinny.
ramp (noun)

Synonyms:

platform.
visor (noun)
proscenium (noun)
Synonyms "apron" in the picture
Synonyms apron