Synonyms for apostle

Found 7 synonyms

№ 1
apostle
№ 2
holy apostle
№ 3
apostolic
№ 4
messenger
№ 5
emissary
№ 6
epistle
№ 7
disciple
№ 8
Ambassador
Synonyms "apostle" in the picture
Synonyms apostle

Synonyms with "apostle"