Synonyms for apostasy

Found 2 synonyms

№ 1
apostasy
№ 2
defection
№ 3
apostate
Synonyms "apostasy" in the picture
Synonyms apostasy