Synonyms for apologise

Found 6 synonyms

№ 1
apologise
№ 2
apologize
№ 3
apologetic
№ 4
apology
№ 5
pardon
№ 6
excuse
№ 7
forgive
Synonyms "apologise" in the picture
Synonyms apologise