Synonyms for antibody

Found 1 synonyms

№ 1
antibody
№ 2
globulin
Synonyms "antibody" in the picture
Synonyms antibody