Synonyms for ammonia

Found 3 synonyms

ammonium hydroxide (noun)

Synonyms:

liquid ammonia, ammonia solution.
ammonia water (noun)
ammoniacal (noun)

More ammonia synonyms

ammonium, ammoniac,
Synonyms "ammonia" in the picture
Synonyms ammonia

Synonyms with "ammonia"