Synonyms for alternating

Found 9 synonyms

№ 1
alternating
№ 2
interleave
№ 3
alternate
№ 4
alternation
№ 5
alternately
№ 6
interchangeably
№ 7
alternatively
№ 8
stripe
№ 9
interlace
№ 10
interchange
Synonyms "alternating" in the picture
Synonyms alternating