Synonyms for alternately

Found 5 synonyms

№ 1
alternately
№ 2
interchangeably
№ 3
alternatively
№ 4
alternating
№ 5
successively
№ 6
in turn
Synonyms "alternately" in the picture
Synonyms alternately